Your search results

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ( Term of User)

igosiam.com  ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา เพื่อทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา จึงขอเรียนว่าบริษัทมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังนี้

การใช้งานเว็บไซด์ (Description Of Service)

igosiam.com ให้บริการเป็นสื่อกลางข้อมูลด้านอพาร์ทเมนท์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาอพาร์เมนท์ได้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด ที่จะเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและ/หรือ ของบริษัท , ไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซด์ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการละเมิด บริษัท ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

การจำกัดความรับผิด (Disclaimer policy)

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทเป็นสื่อกลางข้อมูล ไม่ใช่ตัวแทนหรือหุ้นส่วนกับเจ้าของข้อมูลในแต่ละอพาร์เมนท์ การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหาก ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ , ความรับผิด และ/หรือ ภาระผู้พันทางกฏหมายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น แต่หากข้อมูลมีความผิดพลาด ทางเรายินดีให้เจ้าของข้อมูล/บริษัท แก้ไขให้ถูกต้อง

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือส่วนต่างๆที่ปรากฏในเวปไซด์ทั้งหมด ได้รับความคุ้มครอง ตามกฏหมายทรัพท์สินทางปัญญา ของบริษัท ห้ามมิให้ คัดลอก ดัดแปลง ปลอมแปลง ทำซ้ำ หรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือประโยชน์ทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ (Modifications to Service)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หยุดการให้บริการเว็ปไซด์ รวมถึงการพักบริการเพื่อการปรับเปลี่ยนด้านซอร์ฟแวร์ หรือเหตุขัดข้องทางเทคนิค เหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรวมถึง หลักเกณฑ์การลงโฆษณา อาจมีการเปลี่ยนแปลข้อความ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

Compare Listings