Your search results

งบการเงิน CENTEL ในปี 2559 ไตรมาส 4

Posted by on มีนาคม 4, 2017
| 0

งบการเงิน CENTEL ในปี 2559 ไตรมาส 4

งบการเงิน CENTEL ในปี 2559 ไตรมาส 4 จัดการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้เพื่ออัพเดทเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการ ของบริษัทฯ

ผู้บริหารคาดว่าการเติบโตโดยพื้นฐาน จะมีปัจจัยหนุนจากอัตราก าไรที่ปรับตัวดีขึ้น แต่อาจ มี potential upside ได ้จาก ดีล M&A นอกจากนี้ ทั้งอัตรารายได ้เฉลี่ยต่อห้องพัก และยอดขายสาขาเดิม ยังส่ง สัญญาดีขึ้นระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.2560 กลุ่มโรงแรม ผู้บริหารตั้งเป้าการเติบโตของ RevPar ในปี 2560 ไว้ที่ 3-4% YoY โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากราคาห้องพักเฉลี่ยที่สูงขึ้นเนื่องจากตั้งเป้าอัตราการเข ้าพักไว้ ที่ 81-82% ซึ่ง เป็นระดับเดยี วกับในปี2559 ที่ 81.9% ในส่วนของงบลงทุน (capex) ผู้บริหารตั้งเป้าไว้ที่ 1.2-1.3 พันลบ. ส าหรับการปรับปรุงโรงแรมเดิมและพัฒนาโรงแรม ใหม่ ได ้แก่ โรงแรม Cosy สมุย (คาดจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4/2560) และ พัทยา (คาดจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4/2561) อีกทั้ง ยังเตรียมเปิดให้บริการของ โรงแรมที่บริษัทรับบริหาร ที่ประเทศโอมานและกาตาร์ ในไตรมาส 2/2560 และ 3/2560 ตามล าดับ  กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม: ผู้บริหารตั้งเป้าการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) และยอดขายสาขารวม (TSS) ในปี 2560 ไว้ที่ 1-2% และ 5-6% ตามล าดับ (เทียบกับ ที่ -0.7% และ 4.3% ในปี 2559 ตามล าดับ) โดยปัจจัยทจี่ ะช่วยท าใหย้ อดขายรวม เติบโตขึ้นมาจากแผนการขยายเครือข่ายของ โรงแรมในกลุ่มเซ็นทรัลเป็น 36 แห่ง (+4% YoY) โดย ตั้งงบประมาณส าหรับการปรับปรงุ สาขาเดมิ และขยายสาขาเพิ่มที่ 940 ลบ.

งบการเงิน CENTEL ในปี 2559 ไตรมาส 4 สาหรับการเข้าซื้อกจิการ 244 สาขาของ KFC ในประเทศไทยจากบริษัท ยัม เรสเทอร องตส์อนิเตอรเ์นชนั่ แนล (ประเทศไทย)  ได้เข้าร่วมประมูลด้วยแต่ไม่ สามารถเปิดเผยรายละเอียดได ้ในขณะนี้ ผู้บริหารเปิดเผยว่าสาขาของ KFC ที่ โรงแรมในกลุ่มเซ็นทรัล  ดำเนินการอยู่มีอัตราการท าก าไรมากกว่าสาขาของ KFC ที่ทางบริษัท ยัม ดาเนินการเอง และผู้บริหารยังเน้นย ้าว่าทางบริษัทจะพิจารณาเรื่องราคาประมูลที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดีลร่วมทุนที่ดูไบ ได้แก่ การถือหุ้น 40% ในสวนน ้าติดทะเล ระดับ 4 ดาว ด ้วยเงินลงทุนรวมที่ 160 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมี ก าหนดเปิดให้บริการในปี 2562

Impacts ต่อ งบการเงิน CENTEL ในปี 2559 ไตรมาส 4

ทางขณะกรรมการคงประมาณการการเตบิ โตของปี2560 ไวต้ ามเดมิ เชน่ เดยี วกับประมาณการของ เราในส่วนของการเขา้ซอื้ กจิการสาขาของ KFC ทาง ยัม คาดว่าขั้นตอนการประมูลจะเสร็จ สมบูรณ์ในเดือน ก.ย. 2560 ทั้งนี้ โรงแรมในกลุ่มเซ็นทรัล ได ้เปิดให้บริการร้าน KFC จ านวน 219 แห่งอยู่ ในขณะนี้ หากชนะดีลในครัง้ นี้เรามองว่าจะช่วยเพมิ่ upside ให้กับบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจาก KFC คิดเป็ น 52-55% ของยอดขายในกลุ่มอาหารและ เครื่องดื่ม อย่างไรก็ดี หาก CENTEL ไม่ชนะดีลในครัง้ นี้จะไม่ส่งผลกระทบดา้นลบกับ บริษัทฯ Recommendation

เราคงค าแนะน า “ซื้อ ” CENTEL ด ้วยราคาเป้าหมายเดิมในปี 2560 ที่ 43.50 บาท หรือมี PER ในปี2560 ที่ 27.4 เท่า ราคาหนุ้ ในขณะนซี้ อื้ ขายดว้ย PER 2017 ที่ 22.5 เท่า และมี upside ที่ 22.54% ต่อราคาเป้าหมายของเรา

 

Compare Listings